فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه جهت ژیاردیا و سایر کرمها

بوماردان 15 گرم
درمنه 20 گرم
شاه تره 5 گرم
آویشن 10 گرم
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب کمی جوشانده صبح، ظهر، شب قبل از غذا 2 استکان.

مجدداً نسخه ای برای اسهال خونی

گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
مازو 5 گرم
سماق 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
نرم کوبیده به مدت شش روز، روزی 5 گرم کفلمه نمایند.

نسخه دیگر ضد اسهال

گل سرخ 5 گرم
صمغ عربی 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
درمنه 10 گرم
ریشه؟ 15 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم کاهو 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 5 گرم کفلمه نمایند.
در اسهالهای خونی کهنه و مراغی می توان از تریاق کبیر روزی یک گرم استفاده نمود و این مقدار را تا 5 گرم می توان رسانید و یا می توان از 5 گرم مصطکی کوبیده که در دوغ حل شده باشد روزانه استفاده کرد.