فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان برای کرمهای کدو یا کرم پهن

پس از اینکه سه روز متوالی ناشتا شیر مصرف نمودند روز چهارم از این نسخه استفاده شود.
نسخه :
برنگ کابلی مقشر 10 گرم
ریشه سرخس 10 گرم
تربد 10 گرم
قنبیل یا داروکله 10 گرم
باقلای مصری 10 گرم
قسط تلخ 5 گرم
درمنه ترکی 15 گرم
همه را نرم سائیده 5 روز متوالی 10 گرم صبح با شیر صرف شود و 10 گرم شب.
در مزاجهای گرم غذاهای خنک مثل سوپ آلو و سوپ سبزیهای خنک و آب غوره میتوان مصرف نمود و روزانه بجای آب از شربت سکنجبین نوشند و اگر جوشانده پوست درخت توت و یا ریشه درخت انار ترش با سماق بجای آب مصرف شود بهتر است زیرا همه اینها بی حس کننده گرم و قاتل آنها هستند.
بیمار در چند روزی که مشغول معالجه می باشد بهتر است از غذاهای شیرین و چرب و غلیظ و همچنین از نان و غذاهای سفت بپرهیزد.
نسخه :
درمنه ترکی 20 گرم
برنگ کابلی 10 گرم
افتیمون 5 گرم
تربد 10 گرم
غاریقون 5 گرم
به تنهائی یا ترکیبی کوبیده و در صورتیکه بخواهند از همه آنها استفاده نمایند سه روز صبح و عصر و یا اگر بخواهند از یکی از داروها استفاده نمایند به مدت سه روز بایستی صبح و عصر 5 گرم کفلمه نمایند.
برای از بین بردن کرم و تخم آن هر شب بایستی یک گرم سیاهدانه نرم کوبیده با دو قاشق سرکه در نصف لیوان آب حل کرده وقت خواب نوشند و اگر بتوانند روزانه با غذا مقداری سرکه مصرف کنند از بسیاری از انگلها در امان خواهد بود.
جوشانده ریشه درخت انار به مدت سه روز صبح ناشتا کرم کدو را هم در انسان و هم در گوسفندان از بین می برد.

نسخه جهت ژیاردیا و سایر کرمها

بوماردان 15 گرم
درمنه 20 گرم
شاه تره 5 گرم
آویشن 10 گرم
یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب کمی جوشانده صبح، ظهر، شب قبل از غذا 2 استکان.

مجدداً نسخه ای برای اسهال خونی

گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
مازو 5 گرم
سماق 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
نرم کوبیده به مدت شش روز، روزی 5 گرم کفلمه نمایند.