فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مؤثر بر اسهال خونی

ریشه انجبار 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
کهربا 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
گل ارمنی 15 گرم
گلنار 10 گرم
بلوط 5 گرم
مازو 5 گرم
حضض 5 گرم
فوفل 5 گرم
همه را سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری مصرف شود.

نسخه دیگر

گل سرخ، شهدالنج، گلنار، گل ارمنی، سماق، صمغ عربی، پوست خشخاش همه را برابر انتخاب کرده نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری.

یبوست و خشکی مزاج

معمولاً پس از بهبودی اسهال ممکن است چند روزی یبوست پیدا شود که اگر مزاحم باشد میتوان دستور زیر را بکار برند:
مبتلایان به یبوست بایستی از غذاهای سبزی دار، سوپ ها، میوه های پخته،
استفاده نمایند ساده تر از همه اینکه مقداری آلوچه خشکه را در شکر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا کرده شب هنگام خواب یک قاشق غذاخوری میل نمایند.
و یا اینکه شیر خشت را شیره کش کرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده کنند.