فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ساده دیگر

10 گرم سعد را نرم کوبیده در یک استکان عسل ریخته هر دفعه یک قاشق مرباخوری.

برای اسهالهای خیلی سخت از این نسخه میتوان استفاده کرد.

طباشیر 5 گرم
گلنار 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
شادنج 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
کندر 5 گرم
پوست کوکنار 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری با آب سرد یا دوغ میل نمایند.
اگر نسخه قوی تر لازم باشد از داروهای زیر می توان بکار برد.
صمغ عربی 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
حضض 5 گرم
بسد 5 گرم
کهربا 5/2 گرم
گل انار 5 گرم
اسپرزه 5 گرم
تخم ریحان 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
همه را بو داده سپس نرم کوبیده مخلوط کرده هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری مصرف نمایند.

اسهال خونی

در اسهالهای خونی بایستی از داروهای قابض و داروهای ضد خونریزی توأماً استفاده گردد مثل قرص طباشیر، شربت انجبار، قرص کهربا، شربت مورد، پوست انار، گل ارمنی، گلنار، مازو، بلوط و فوفل بیمار بایستی حداقل 24 ساعت تا سه روز از خوردن غذا پرهیز کند و نیز از ماست آب رفته و آب جوشانده سماق و یا انار استفاده نمایند.
نسخه :
گلنار 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
بلوط 5 گرم
ارزن کوبیده 15 گرم
جومقشر 15 گرم
همه را جوشانده سپس 5 گرم گل ارمنی و 5 گرم خون سیاوشان را نرم کوبیده به آن جوشانده اضافه کرده صاف نموده روزی چهار قاشق غذاخوری.
نسخه :
اسپرزه 5 گرم
تخم شب بو 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
تصویر صفحه 249 و 250
جالینوس و نفوذ او در 45 نسل
جالینوس رکن اصلی پزشکی بود او آخرین پایه مهم طب یونان قدیم محسوب می شود. جالینوس (1200 - 130 میلادی) پزشک پادشاهان و شخصیت های برجسته روم که مسافرت های زیاد انجام داد، سخنرانیهای بی شماری نمود و نوشته های گوناگونی از خود به یادگار گذاشت. این یونانی بزرگ محقق باهوشی بود که تجربیات زیادی با آزمایشات گوناگون کسب نمود حجامت یکی از ابداعات او می باشد. رشته داروسازی نیز مثل پزشکی از فرمولهای او که بنام جالینوسی معروف می باشد بهره مند گردید. جالینوس پیشتاز علم پزشکی در زمان خود بود. و تعلیمات او مورد تأیید استادان پزشکان در طول یک هزار و پانصد سال بوده است.
تخم ترشک 10 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
طباشیر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
سمغ عربی 5 گرم
کهربا 5 گرم
تخمه ها را بو داده غیر از اسپرزه و تخم مرو، بقیه را خوب سائیده به هم بیامیزند روزی چهار قاشق مرباخوری با شربت مورد میل نمایند.
در بیماران مبتلا به اسهال ساده یا اسهال خونی اگر مریض مبتلا به عطش زیاد باشد می توان بجای آب از شیره خرفه استفاده نمود برای این کار 25 گرم تخم خرفه را در چهار لیوان آب جوشانده از آن به جای آب استفاده نمایند.
اگر اسهال خونی همراه با صدا کردن شکم و ایجاد گاز و نفخ باشد از گلنار، مازو و بلوط و زیره و یا گشنیز که از هر کدام 5 گرم انتخاب شده باشد پس از نرم کوبیدن روزی چهار قاشق مرباخوری بکار برند.
نسخه :
تخم خرفه 5 گرم
اسپرزه 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
تکمه گل 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
تخمه ترشک 10 گرم
تخمه خطمی 5 گرم
طباشیر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
غیر از گل ارمنی بقیه را بو داده سپس گل ارمنی را نرم کوبیده به آنها اضافه شود روزی چهار قاشق مرباخوری با آب بارهنگ و یا با آب خرفه کفلمه کنند.