فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
دانه انار 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پوست خشخاش 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق چایخوری.

نسخه ساده دیگر

10 گرم سعد را نرم کوبیده در یک استکان عسل ریخته هر دفعه یک قاشق مرباخوری.

برای اسهالهای خیلی سخت از این نسخه میتوان استفاده کرد.

طباشیر 5 گرم
گلنار 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
شادنج 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
کندر 5 گرم
پوست کوکنار 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری با آب سرد یا دوغ میل نمایند.
اگر نسخه قوی تر لازم باشد از داروهای زیر می توان بکار برد.
صمغ عربی 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
حضض 5 گرم
بسد 5 گرم
کهربا 5/2 گرم
گل انار 5 گرم
اسپرزه 5 گرم
تخم ریحان 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
همه را بو داده سپس نرم کوبیده مخلوط کرده هر چهار ساعت یک قاشق مرباخوری مصرف نمایند.