فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اسهال مزمن

انیسون (10 گرم) بو داده با 10 گرم ریشه انجبار هر دو را نرم کوبیده چهار قسمت نموده برای یک روز، هر دفعه یک قسمت مصرف نمایند.

نسخه دیگر

صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
دانه انار 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پوست خشخاش 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق چایخوری.

نسخه ساده دیگر

10 گرم سعد را نرم کوبیده در یک استکان عسل ریخته هر دفعه یک قاشق مرباخوری.