فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

زنیان 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
چای سفید 5 گرم
هر یک را جداجدا بو داده سپس درهم ریخته نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری در ماست کیسه انداخته (ماست آب رفته) ریخته میل نمایند.

اسهال مزمن

انیسون (10 گرم) بو داده با 10 گرم ریشه انجبار هر دو را نرم کوبیده چهار قسمت نموده برای یک روز، هر دفعه یک قسمت مصرف نمایند.

نسخه دیگر

صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
دانه انار 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پوست خشخاش 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق چایخوری.