فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد اسهال

پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
مصطکی 5 گرم
طباشیر 5 گرم
فوفل 5 گرم
بادیان 10 گرم
چای سفید 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری به صورت کفلمه

نسخه دیگر

زنیان 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
چای سفید 5 گرم
هر یک را جداجدا بو داده سپس درهم ریخته نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری در ماست کیسه انداخته (ماست آب رفته) ریخته میل نمایند.

اسهال مزمن

انیسون (10 گرم) بو داده با 10 گرم ریشه انجبار هر دو را نرم کوبیده چهار قسمت نموده برای یک روز، هر دفعه یک قسمت مصرف نمایند.