فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ساده ضد اسهال

پوست انار ترش 10 گرم
عفض 5 گرم
هر دو را خوب سائیده در 2 استکان سرکه انگور جوشانده تا کمی سفت شود هر دفعه 1 قاشق مرباخوری.

نسخه ضد اسهال

پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
مصطکی 5 گرم
طباشیر 5 گرم
فوفل 5 گرم
بادیان 10 گرم
چای سفید 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری به صورت کفلمه

نسخه دیگر

زنیان 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
چای سفید 5 گرم
هر یک را جداجدا بو داده سپس درهم ریخته نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری در ماست کیسه انداخته (ماست آب رفته) ریخته میل نمایند.