فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تخم ضد اسهال خونی

بارهنگ 10 گرم
انیسون 5 گرم
دانه انار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با شربت آب لیمو میل نمایند.

نسخه ساده ضد اسهال

پوست انار ترش 10 گرم
عفض 5 گرم
هر دو را خوب سائیده در 2 استکان سرکه انگور جوشانده تا کمی سفت شود هر دفعه 1 قاشق مرباخوری.

نسخه ضد اسهال

پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
مصطکی 5 گرم
طباشیر 5 گرم
فوفل 5 گرم
بادیان 10 گرم
چای سفید 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری به صورت کفلمه