فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه جهت کلیت اولسر و یا زخم روده

25 گرم ریشه انار را جوشانده 2 مرتبه در 24 ساعت تنقیه نمایند.

اسهال و هضم ناقص در مزاج بلغمی و صفراوی

علائم :
زردی مدفوع توأم با بلغم، درد، قراقر شکم این علائم بیشتر در کسانی دیده می شود که میوه های خام زیاد مصرف می کنند مانند آلوچه، آلو، زردآلو، آلبالو و غیره.
درمان :
هلیله زرد 5 گرم
تخم مورد 2 گرم
سماق 10 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب ترشک کفلمه نمایند.

تخم ضد اسهال خونی

بارهنگ 10 گرم
انیسون 5 گرم
دانه انار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با شربت آب لیمو میل نمایند.