فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اسهال

علل اسهال متعدد است و می تواند عللی همچون غذائی، داروئی و عفونی و مسمومیت ها، داشته باشد.

اسهال به علت بیماری خود معده در اثر سردی و تری آن

علائم :
ترش شدن غذا در معده و جوشش و چنگ شدن سر معده و پوسیده و گندیده شدن غذا در معده که این خود باعث اسهال می باشد.
درمان :
زیره 5 گرم
عود 5 گرم
جوز 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 200 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری استفاده نمایند.
و یا شاه تره و سیاهدانه از هر کدام 10 گرم به مدت سه روز جوشانده بعد از هر غذا میل نمایند. بقیه درمان مثل معالجه در بدی هضم در مزاج سرد معدی است در اینجا غذای سبک و زود هضم لازم است و خوردن غذاها با گرد سماق به بهبودی بیمار کمک بیشتری می نمایند، یا اینکه روی غذای روزانه بادیان، نعناع و شبت کوبیده بپاشند و اگر صداهای دستگاه گوارشی (قراقر) و نفخ زیاد آن باعث ناراحتی بیمار گردد از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
زیره سبز 10 گرم
کرویا زیره سیاه 5 گرم
گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
در سرکه ریخته پس از مدتی خارج کرده نرم کوبیده بعد از هر غذا یک قاشق مرباخوری
نسخه :
گلنار 5 گرم
کندر 5 گرم
سماق 5 گرم
مصطکی 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
بسد 5 گرم
گشنیز 5 گرم
گل قند 200 گرم
همه را تؤام کرده، نرم کوبیده در گل قند ریخته بعد از هر غذا یک قاشق غذاخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
عفض 5 گرم
بلوط 5 گرم
گشنیز 5 گرم
سماق 15 گرم
زیره 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم کوبیده صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده هر مرتبه یک قاشق مرباخوری مصرف شود.
نسخه :
فوفل 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
عفض 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نیم کوب کرده چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

اسهال و هضم ناقص

کسانی که مبتلا به ورم روده و کولیت و زخم روده و بیماریهای دیگر از قبیل تومورها، غده ها و گاهی تومورهای بدخیم می باشند بیشتر دچار اسهال و زور و پیچ شکم می گردند گاهی به مدفوع خونی و هضم ناقص مبتلا می شوند که در اینجا مقداری مواد غذائی هضم نشده در مدفوع وجود دارد، داروهای مؤثر عبارتند از صمغ عربی، نشاسته، کتیرا، لعاب به دانه، لعاب اسپرزه شربت مورد، طباشیر.
نسخه :
گل ارمنی 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری با دوغ میل نمایند.
خوردن ترشیجات، سبزیجات، غذاهای چرب و نفاخ و بطور کلی پرهیز از مواد سلولزدار مثل سبزیجات و حبوبات بهتر است، سماق داروئی است که در اینجا هم آن را می توان به غذای بیمار افزود و هم پودر آنرا می توان مستقیماً کفلمه کرد یعنی با آب فرو داد و نیز از جوشانده آب آن می توان بهره گیری نمود.
طباشیر 5 گرم
دانه انار 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مصطکی 10 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سیب ترش یا با آب سماق روزی چهار قاشق مرباخوری
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
کهربا 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.