فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

کندر 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
بلوط 10 گرم
خرنوب 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سماق و آب به مصرف کنند.
داروهائی که برای زخم معده گفته شد همگی در اینجا نیز مورد مصرف دارند ساده ترین نسخه ها شیره تخم خرفه است که با کهربا مخلوط کرده به کار برند.

اسهال

علل اسهال متعدد است و می تواند عللی همچون غذائی، داروئی و عفونی و مسمومیت ها، داشته باشد.

اسهال به علت بیماری خود معده در اثر سردی و تری آن

علائم :
ترش شدن غذا در معده و جوشش و چنگ شدن سر معده و پوسیده و گندیده شدن غذا در معده که این خود باعث اسهال می باشد.
درمان :
زیره 5 گرم
عود 5 گرم
جوز 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 200 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری استفاده نمایند.
و یا شاه تره و سیاهدانه از هر کدام 10 گرم به مدت سه روز جوشانده بعد از هر غذا میل نمایند. بقیه درمان مثل معالجه در بدی هضم در مزاج سرد معدی است در اینجا غذای سبک و زود هضم لازم است و خوردن غذاها با گرد سماق به بهبودی بیمار کمک بیشتری می نمایند، یا اینکه روی غذای روزانه بادیان، نعناع و شبت کوبیده بپاشند و اگر صداهای دستگاه گوارشی (قراقر) و نفخ زیاد آن باعث ناراحتی بیمار گردد از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
زیره سبز 10 گرم
کرویا زیره سیاه 5 گرم
گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
در سرکه ریخته پس از مدتی خارج کرده نرم کوبیده بعد از هر غذا یک قاشق مرباخوری
نسخه :
گلنار 5 گرم
کندر 5 گرم
سماق 5 گرم
مصطکی 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
بسد 5 گرم
گشنیز 5 گرم
گل قند 200 گرم
همه را تؤام کرده، نرم کوبیده در گل قند ریخته بعد از هر غذا یک قاشق غذاخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
عفض 5 گرم
بلوط 5 گرم
گشنیز 5 گرم
سماق 15 گرم
زیره 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم کوبیده صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
کندر 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده هر مرتبه یک قاشق مرباخوری مصرف شود.
نسخه :
فوفل 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
عفض 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نیم کوب کرده چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.