فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر که برای خون ریزی نیز مؤثر است

گلنار 5 گرم
عفض یا مازو 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کهربا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

نسخه دیگر که ضد خونریزی گوارش نیز می باشد

گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
گلنار 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
کندر 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار مرتبه هر دفعه یک قاشق مرباخوری با آب به میل نمایند.

نسخه دیگر

کندر 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
بلوط 10 گرم
خرنوب 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سماق و آب به مصرف کنند.
داروهائی که برای زخم معده گفته شد همگی در اینجا نیز مورد مصرف دارند ساده ترین نسخه ها شیره تخم خرفه است که با کهربا مخلوط کرده به کار برند.