فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

شربت انجبار، شربت انار، شربت به، شربت لیمو، شربت سیب قرص گلنار قرص طباشیر یا قرص کهربا یا آب بارهنگ و سماق یا شیره خرفه دهند.

نسخه دیگر که برای خون ریزی نیز مؤثر است

گلنار 5 گرم
عفض یا مازو 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کهربا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.

نسخه دیگر که ضد خونریزی گوارش نیز می باشد

گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
گلنار 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
کندر 10 گرم
همه را نرم سائیده روزی چهار مرتبه هر دفعه یک قاشق مرباخوری با آب به میل نمایند.