فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

عود هندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
جوز هندی 5 گرم
قند 250 گرم
پوست نارنج 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
زعفران 2 گرم
همه را نرم سائیده روزی سه قاشق چایخوری

ضد تهوع و استفراغ و ضعف اشتها

آب سیب و آب زرشگ از هر کدام یک لیوان آب لیمو شیرین نصف لیوان شکر 250 گرم همه را خوب جوشانده تا به قوام آید روزی 3 استکان میل نمایند.

نسخه دیگر

شربت انجبار، شربت انار، شربت به، شربت لیمو، شربت سیب قرص گلنار قرص طباشیر یا قرص کهربا یا آب بارهنگ و سماق یا شیره خرفه دهند.