فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تمایل به خوردن گل و مهر و غیره

این تمایل بیشتر در زنان باردار دیده می شود در اطفال هم گل خواری شایع است که باید هر چه زودتر درمان شود زیرا به کم خونی آنها منجر خواهد شد.
نمک 5 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
نرم کوبیده در 250 گرم عسل یا سکنجبین ریخته روزانه یک قاشق مرباخوری استفاده شود.

نسخه دیگر

پوست هلیله زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
بلوط 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
انیسون 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

قاقله کبار 5 گرم
قاقله صغار 5 گرم
کبابه چینی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
(هیل غرابی)
در 200 گرم قند یا نبات نرم کوبیده در روز سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
یا روزی 5 گرم تخم کرفس را نرم کوبیده در شربت عسل حل کرده روزی سه مرتبه میل کنند. یا اینکه قبل یا بعد از غذا کمی مصطکی بخورند یا اینکه: زیره 5 گرم
مصطکی 5 گرم
زنیان 10 گرم
نرم کوبیده هر روز صبح ناشتا یک قاشق چایخوری کفلمه نمایند.
در زنان آبستن که تمایل شدید به خوردن چیزی مثل مهر و غیره دارند دستورات زیر خیلی مؤثر است. سوپ اسفناج غوره و مرغ و شربت آب غوره و شربت انار مفید است.
نسخه :
زیره 5 گرم
انیسون 10 گرم
سعد 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
همه را نرم کوبیده با 250 گرم نبات به صورت قائوت در آورده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
اگر زن آبستن مبتلا به ورم یا فشار خون نباشد بعد از هر غذا چند دانه بادام یا پسته شور میل نماید بجای خوردن گل مقداری نشاسته بو داده هر وقت میل به گل خواری پیدا کرد قدری از آن را میل نمایند یا اینکه مقدار 15 گرم زیره را در سرکه در 24 ساعت خیسانده سپس خارج کنند و خشک نمایند و پس از نرم کوبیدن روزی سه قاشق چایخوری کفلمه نمایند.