فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای تبدیل مزاج و تغییر آن

انیسون 10 گرم
مصطکی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
همگی را نرم کوبیده در نصف لیوان گل قند حل کرده همراه با جوشانده کرو یا آویشن و سداب و نعناع که از هر کدام 5/2 گرم انتخاب شده است مصرف نمایند این مقدار دارو را به مدت 10 روز صبح و عصر مصرف نمایند اگر بیماری دارای مزاجی سرد و بدنی ضعیف و مبتلا به سستی و کسالت عمومی باشد تقویت معده به وسیله گل قند توصیه می شود.
نسخه :
بادیان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
تخم گل شبو 5 گرم
انیسون 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
زنیان 10 گرم
همه را نیم کوب کرده جوشانده در شربت گل قند ریخته چهار روز صبح و عصر قبل از غذا میل نمایند.

استفراغ خونی

در اینجا مقصود از خونی است که مبداء آن زخمهای معده و اثنی عشر است و در اثر پاره گی یکی از عروق معده یا اثنی عشر خونریزی شروع می شود.
درمان :
اول بیمار بایستی از خوردن غذا منصرف شود و استراحت کامل نماید و از حرکت جنبش و کارهای سخت خودداری کند. سپس از داروهای ضد خونریزی که قبلاً ذکر شده است استفاده نمایند. مثل کندر، گلنار، فوفل، مازو، گل ارمنی.

نسخه برای اشتهای ساقط شده

به مدت سه هفته هر روز 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
برای کم کردن اشتهای زیاد اگر بیماری قند در کار نباشد از دستور زیر استفاده شود.
2 گرم زعفران را نرم کوبیده در 50 گرم روغن حیوانی ریخته روزی سه قاشق چایخوری میل نمایند یا اینکه 10 گرم تخم شاهی را نرم کوبیده در چهار روز صبح ناشتا کفلمه کنند.