فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ساده ضد آروغ

10 گرم برگ نعناع را جوشانده آب آنرا سه روز بعد از هر غذا میل کنند: یا پودینه را نرم کوبیده با هیل غرابی و گلاب بعد از غذا مصرف نمایند.
نسخه :
افسنطین، سنبل رومی، آبنوس، اذخر، تخم کرفس، شبت، کرویا، زیره، دارفلفل، مشگ و سیر همه اینها دافع نفخ و دافع آروغ می باشند.
نسخه :
مصطکی کوبیده با عسل یا زنیان کوبیده در سرکه زایل کننده نفخ و گاز معده می باشند.

نسخه برای تبدیل مزاج و تغییر آن

انیسون 10 گرم
مصطکی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
همگی را نرم کوبیده در نصف لیوان گل قند حل کرده همراه با جوشانده کرو یا آویشن و سداب و نعناع که از هر کدام 5/2 گرم انتخاب شده است مصرف نمایند این مقدار دارو را به مدت 10 روز صبح و عصر مصرف نمایند اگر بیماری دارای مزاجی سرد و بدنی ضعیف و مبتلا به سستی و کسالت عمومی باشد تقویت معده به وسیله گل قند توصیه می شود.
نسخه :
بادیان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
تخم گل شبو 5 گرم
انیسون 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
زنیان 10 گرم
همه را نیم کوب کرده جوشانده در شربت گل قند ریخته چهار روز صبح و عصر قبل از غذا میل نمایند.

استفراغ خونی

در اینجا مقصود از خونی است که مبداء آن زخمهای معده و اثنی عشر است و در اثر پاره گی یکی از عروق معده یا اثنی عشر خونریزی شروع می شود.
درمان :
اول بیمار بایستی از خوردن غذا منصرف شود و استراحت کامل نماید و از حرکت جنبش و کارهای سخت خودداری کند. سپس از داروهای ضد خونریزی که قبلاً ذکر شده است استفاده نمایند. مثل کندر، گلنار، فوفل، مازو، گل ارمنی.