فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای رفع آروغ زدن

بعضی افراد عادت دارند که بعد از تناول غذا مرتب آروغ زنند این عمل را هواخوری نامند که ادامه آن باعث گشادی معده خواهد شد و این عمل ناپسندی است هم برای اطرافیان بیمار و هم برای خود او این مرض نزد کسانی که غذا به تعجیل می خورند و دهان خود را در هنگام غذا خوردن نمی بندند بیشتر پیش می آید زیرا به عجله غذا خوردن مقداری هوا با طعام وارد معده می شود.
درمان :
علاوه بر رعایت نکات فوق بایستی بادیان را نرم کوبیده با گل قند بعد از غذا میل کنند یا 5 گرم هیل غرابی را نرم کوبیده با گلاب مصرف نمایند. (این مقدار برای یک روز در سه نوبت).

نسخه ساده ضد آروغ

10 گرم برگ نعناع را جوشانده آب آنرا سه روز بعد از هر غذا میل کنند: یا پودینه را نرم کوبیده با هیل غرابی و گلاب بعد از غذا مصرف نمایند.
نسخه :
افسنطین، سنبل رومی، آبنوس، اذخر، تخم کرفس، شبت، کرویا، زیره، دارفلفل، مشگ و سیر همه اینها دافع نفخ و دافع آروغ می باشند.
نسخه :
مصطکی کوبیده با عسل یا زنیان کوبیده در سرکه زایل کننده نفخ و گاز معده می باشند.

نسخه برای تبدیل مزاج و تغییر آن

انیسون 10 گرم
مصطکی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
همگی را نرم کوبیده در نصف لیوان گل قند حل کرده همراه با جوشانده کرو یا آویشن و سداب و نعناع که از هر کدام 5/2 گرم انتخاب شده است مصرف نمایند این مقدار دارو را به مدت 10 روز صبح و عصر مصرف نمایند اگر بیماری دارای مزاجی سرد و بدنی ضعیف و مبتلا به سستی و کسالت عمومی باشد تقویت معده به وسیله گل قند توصیه می شود.
نسخه :
بادیان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
تخم گل شبو 5 گرم
انیسون 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
زنیان 10 گرم
همه را نیم کوب کرده جوشانده در شربت گل قند ریخته چهار روز صبح و عصر قبل از غذا میل نمایند.