فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ضد نفخ معده

داروهائی که در بدی هضم معده به علت گرمی مزاج گفته شد در اینجا می تواند مصرف شود.
همچنین داروهای مؤثر در سوءهضم نیز در اینجا اثر درمانی دارد.

نسخه ضد نفخ معده

هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
نرم کوبیده بعد از هر غذا یک قاشق چایخوری در گلاب حل کرده میل نمایند.

برای رفع آروغ زدن

بعضی افراد عادت دارند که بعد از تناول غذا مرتب آروغ زنند این عمل را هواخوری نامند که ادامه آن باعث گشادی معده خواهد شد و این عمل ناپسندی است هم برای اطرافیان بیمار و هم برای خود او این مرض نزد کسانی که غذا به تعجیل می خورند و دهان خود را در هنگام غذا خوردن نمی بندند بیشتر پیش می آید زیرا به عجله غذا خوردن مقداری هوا با طعام وارد معده می شود.
درمان :
علاوه بر رعایت نکات فوق بایستی بادیان را نرم کوبیده با گل قند بعد از غذا میل کنند یا 5 گرم هیل غرابی را نرم کوبیده با گلاب مصرف نمایند. (این مقدار برای یک روز در سه نوبت).