فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه یبوست

آب آلو، آب تمرهندی، رب به، رب انار، را مخلوط کرده نصف استکان از آنرا در آب حل کرده بنوشند.

زخم معده

مبتلایان به زخم معده و اثنی عشر با خوردن چیزهای ترش و تند و سرخ کرده میوه های خام سبزیجات و نان طرید و آشها ناراحت می شوند لذا رعایت رژیم غذای مناسب در زخم معده و اثنی عشر مؤثر است. در هنگامی که زخم تازه باشد طباشیر و گل سرخ، تخم ترشک از هر کدام 10 گرم به مدت 6 روز به صورت جوشانده بعد از هر غذا نصف لیوان میل نمایند. در زخمهای تازه معده و اثنی عشر نبایستی از داروهای پاک کننده (منقیات) قوی استفاده نمایند زیرا زخم را تازه تر می سازد.
نسخه :
مبتلایان به زخم معده و اثنی عشر می توانند تا بهبودی کامل روزانه صبح ناشتا و شب از جوشانده زیر استفاده نمایند.
ریشه شیرین بیان 15 گرم
مخلصه 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
شاه تره 5 گرم
سنبل الطیب 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پودینه 5 گرم
زیره 5 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
وج یااگیرترکی 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
افسنطین 5 گرم
داروهای مزبور را بایستی نیم کوب نموده 15 قسمت کرده 15 روز مصرف نمایند. یا زنیان - بادیان - زیره - سیاه دانه، بابونه، مرزنجوش، آویشن، گل بومادران، درمنه ترکی، تخم کرفس از هر کدام 10 گرم، پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم در 2 لیوان آب 2 لیوان آب جوشانده صبح ناشتا و قبل از شام میل کنند.
یا گل مامیثا، گل حلوا، مغزناخنک، بابونه شیرازی و تخم شنبلیله را جوشانده صبح و عصر بکار برند.

ضد نفخ معده

داروهائی که در بدی هضم معده به علت گرمی مزاج گفته شد در اینجا می تواند مصرف شود.
همچنین داروهای مؤثر در سوءهضم نیز در اینجا اثر درمانی دارد.