فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ایکه باید به مربای فوق اضافه شود

ترنجبین 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سنا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم

نسخه یبوست

آب آلو، آب تمرهندی، رب به، رب انار، را مخلوط کرده نصف استکان از آنرا در آب حل کرده بنوشند.

زخم معده

مبتلایان به زخم معده و اثنی عشر با خوردن چیزهای ترش و تند و سرخ کرده میوه های خام سبزیجات و نان طرید و آشها ناراحت می شوند لذا رعایت رژیم غذای مناسب در زخم معده و اثنی عشر مؤثر است. در هنگامی که زخم تازه باشد طباشیر و گل سرخ، تخم ترشک از هر کدام 10 گرم به مدت 6 روز به صورت جوشانده بعد از هر غذا نصف لیوان میل نمایند. در زخمهای تازه معده و اثنی عشر نبایستی از داروهای پاک کننده (منقیات) قوی استفاده نمایند زیرا زخم را تازه تر می سازد.
نسخه :
مبتلایان به زخم معده و اثنی عشر می توانند تا بهبودی کامل روزانه صبح ناشتا و شب از جوشانده زیر استفاده نمایند.
ریشه شیرین بیان 15 گرم
مخلصه 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
شاه تره 5 گرم
سنبل الطیب 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پودینه 5 گرم
زیره 5 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
وج یااگیرترکی 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
افسنطین 5 گرم
داروهای مزبور را بایستی نیم کوب نموده 15 قسمت کرده 15 روز مصرف نمایند. یا زنیان - بادیان - زیره - سیاه دانه، بابونه، مرزنجوش، آویشن، گل بومادران، درمنه ترکی، تخم کرفس از هر کدام 10 گرم، پس از نیم کوب کردن روزی 10 گرم در 2 لیوان آب 2 لیوان آب جوشانده صبح ناشتا و قبل از شام میل کنند.
یا گل مامیثا، گل حلوا، مغزناخنک، بابونه شیرازی و تخم شنبلیله را جوشانده صبح و عصر بکار برند.