فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بدی هضم در مزاجهای گرم و خشک

درمان :
شیرگاو، ماءالشعیر، حریره از آرد جو و روغن بادام و شکر تهیه کرده میل نمایند. اینگونه افراد بایستی از غذاهای رطوبتی و خنک استفاده کنند.

بدی هضم در مزاجهای گرم و تر بدون ماده رطوبتی

در دستگاه گوارش اینگونه بیماران غذاهای مصرف شده زودتر تغییر شکل داده و متغیر می شود و آب دهان جاری می گردد تبخیر یا (پوتری فیکاسیون) در دستگاه گوارش اینگونه بیماران بیشتر از معمول است لذا باعث ایجاد گاز و نفخ زیادتری می گردد.
درمان :
برای تبرید و تجفیف یا خشکانیدن و جذب گازها و نفخ، بایستی از معجون اطریفل صغیر یا اطریفل کبیر استفاده نمایند.

بدی هضم در مزاج سرد

علائم :
ضعف هضم، تمایل زیاد به غذا خوردن یا کثرت خواهش طعام، توقف بیش از حد معمول غذا در معده و ترش کردن آن و آروغ ترش و برگشت غذای ترش به دهان که اینها همه در اثر زیادی اسید معدی است و موجب ناراحتی بیمار می گردد مدفوع در اینگونه بیماران شل و گاهی با یبوست توأم است اینگونه بیماران با خوردن غذاهای گرم مثل عسل، مرباجات، کمپوتهای گرم بهبودی می یابند.
درمان :
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
گل قند 200 گرم
نرم کوبیده در گل قند ریخته 2 روز میل کنند اگر به این دستور قرنفل تخم گشنیز و زیره اضافه کنند مفیدتر است.