فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بدی هضم در مزاج گرم و تر بطور عموم

در اینجا اشتهای بیمار بر اعتدال بوده اما لعاب کثیر از دهان جاری می شود بخصوص وقتی که معده خالی و گرسنگی در کار باشد و بیشتر اینگونه افراد حالت تهوع داشته و گاهی استفراغ رطوبتی دارند (مانند سفیده تخم مرغ) اینگونه حالتها را بایستی با دادن آب شبت و سکنجبین مجبور به استفراغ نمایند تا معده پاک گردد و محتویات آن خارج شود سپس مربای هلیله، گل قند و طباشیر تجویز نمایند.

بدی هضم در مزاجهای گرم و خشک

درمان :
شیرگاو، ماءالشعیر، حریره از آرد جو و روغن بادام و شکر تهیه کرده میل نمایند. اینگونه افراد بایستی از غذاهای رطوبتی و خنک استفاده کنند.

بدی هضم در مزاجهای گرم و تر بدون ماده رطوبتی

در دستگاه گوارش اینگونه بیماران غذاهای مصرف شده زودتر تغییر شکل داده و متغیر می شود و آب دهان جاری می گردد تبخیر یا (پوتری فیکاسیون) در دستگاه گوارش اینگونه بیماران بیشتر از معمول است لذا باعث ایجاد گاز و نفخ زیادتری می گردد.
درمان :
برای تبرید و تجفیف یا خشکانیدن و جذب گازها و نفخ، بایستی از معجون اطریفل صغیر یا اطریفل کبیر استفاده نمایند.