نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

مفرح گرم

بسباسه 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

مفرح خنک

طباشیر 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو شربت سیب ریخته روزی سه قاشق غذاخوری

مفرح اعظم

شاه تره 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
کبابه 10 گرم
هلیله کابلی 5 گرم
ابریشم 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پوست بیرون پسته 5 گرم
هیل 5 گرم
مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
کهربا 5 گرم
عود 5 گرم
آب طلا 5 گرم
آب نقره 5 گرم
قند یا شکر یا نبات 250 گرم
همگی را با شکر نرم کوبیده خوب سائیده در آب به و آب سیب و آب انار و آب لیمو حل کرده از این شربت روزی سه قاشق مرباخوری می توان میل کرد.
این نسخه علاوه بر نیرودهندگی به قلب از بین برنده اخلاط فاسد و زایل کننده کسالت، بر طرف کننده غم و اندوه و ترس و وحشت و مؤثر بر مالیخولیا و وسواس و صرع و تقویت کننده حواس پنجگانه و مزید فهم و هوش بوده و برای نیروی باه بسیار نیکو و مؤثر است.