فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مفرح قلب

مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
مصطکی 10 گرم
دارچین 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
ابریش مقرض 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
کهربا 5 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زرنباد 5 گرم
اشنه 5 گرم
مغز تخم کدو 20 گرم
تخم خرفه 5 گرم
تخم زردک 10 گرم
تخم شبدر 5 گرم
فرنجمشگ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
درونج و عودهندی 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
بادرنجویه 10 گرم
همه را نرم کوبیده و در یک کیلو عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.
اگر بتوان آب طلا و نقره و آب لعل به این فرمول اضافه نمود مفرح تر و جامع تر است.

مفرح گرم

بسباسه 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

مفرح خنک

طباشیر 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو شربت سیب ریخته روزی سه قاشق غذاخوری