فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

قلب

برای حفظ و نگهداری قلب باید از بوها و استنشاق روایح غیرمطبوع و خوردن غذاهای سودازا و افکار متشنج و خیالات واهی بپرهیزند. و از استرس و هیجان و نگرانیهای شدید و نیز از غم و اندوه و عوامل وحشت زا که همگی موجب تند شدن ضربان قلب و فشارهای روحی که باعث درد و سوزش جلو قلب است دوری گزینند و آرامش خاطر را فراهم نمایند برای تقویت قلب بوئیدن روایح مطبوع چون عنبر، مشگ و سیب و گلاب مؤثر است.
نسخه :
این نسخه تقویت کننده نیروی قلبی است
عنبر 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
در آب طلا و عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
اگر به این فرمول یاقوت و مروارید از هر کدام یک گرم و نبات 10 گرم اضافه نمایند بهتر است، ناگفته نماند که بیشتر بیماریهای قلبی در تعقیب ابتلاء به بیماریهائی چون روماتیسم مفصلی و گلودردهای شدید، بیماریهای مزمن ریه و عفونت های کلیوی و غیره به وجود میآید.
در طپش و خفقان قلبی که بیشتر در تعقیب هیجانات، شکنجه های شدید روحی، غصه فکر زیاد توقف در هوای بسیار گرم مانند حمام و تشنه ماندن به مدت زیاد در هوای گرم به وجود می آید، سکنجبین و گلاب و یا شربت لیمو شربت نارنج، شربت سیب، شربت سنبل، مربای سیب، مربای به مفید واقع می شود.
شربت گاوزبان، شربت بادرنجویه، شربت عود، که با مشک و زعفران یا سنبل و عنبر و گل سرخ توأم باشد نافع است (شربت مقوی قلب: شربت سیب با عرق گل گاوزبان یا گل گاوزبان، درونج، زرنباد را برابر انتخاب کرده نرم سائیده در شربت یا کمپوت سیب حل کرده روزانه میل نمایند) شربت قرنفل، عرق بیدمشگ و گلابی همگی مفرح قلب هستند.

نسخه مفرح قلب

مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
مصطکی 10 گرم
دارچین 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
ابریش مقرض 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
کهربا 5 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زرنباد 5 گرم
اشنه 5 گرم
مغز تخم کدو 20 گرم
تخم خرفه 5 گرم
تخم زردک 10 گرم
تخم شبدر 5 گرم
فرنجمشگ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
درونج و عودهندی 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
بادرنجویه 10 گرم
همه را نرم کوبیده و در یک کیلو عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.
اگر بتوان آب طلا و نقره و آب لعل به این فرمول اضافه نمود مفرح تر و جامع تر است.

مفرح گرم

بسباسه 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
هیل باد 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.