فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خونریزی

گل مختوم با آب بارهنگ و کهربا یا آب برگ خرفه و گل ارمنی و آب عصی الراعی (سرخ مرز) دهند و در آب خوراکی روزانه بیمار، صمغ عربی، طباشیر، گل ارمنی و شادنه اضافه نمایند از این داروها از هر یک 10 گرم انتخاب کرده نرم کوبیده روزی 5/7 گرم، هر دفعه 5/2 گرم می توان مصرف نمود.

نسخه دیگر

گل مختوم 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
کهربا 5 گرم
بسد (ریشه مرجان) 5 گرم
زاج سوخته 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
نرم کوبیده با آب میل نمایند (روزی سه قاشق مرباخوری)

ذات الریه یا برونشیت یا ورم ریه

در اینجا بیمار مبتلا به سرفه، تب و حالت برافروختگی و گاهی تؤام با تنگ نفس می باشد.
درمان :
داروهای گیاهی بیشتر برای تسکین سرفه و خروج اخلاط و فرونشاندن حالات التهابی و تشنجی بیمار به کار می رود بطور کلی تشخیص با عکسبرداری از قفسه صدری و آزمایش خون و غیره است نه درباره برونشیت بلکه تمام بیماریها را باید پزشک تشخیص داده و دستور معالجه صادر نماید پزشک می تواند داروهای گیاهی را تا آنجا که ممکن باشد جانشین داروهای شیمیایی کند.