فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خونریزی عمومی

گل ارمنی 10 گرم نرم کوبیده در آب خرفه حل کرده مصرف نمایند (خرفه را باید جوشانده آب آنرا بگیرند روزی چهار قاشق مرباخوری)

نسخه ضد خونریزی

گل مختوم با آب بارهنگ و کهربا یا آب برگ خرفه و گل ارمنی و آب عصی الراعی (سرخ مرز) دهند و در آب خوراکی روزانه بیمار، صمغ عربی، طباشیر، گل ارمنی و شادنه اضافه نمایند از این داروها از هر یک 10 گرم انتخاب کرده نرم کوبیده روزی 5/7 گرم، هر دفعه 5/2 گرم می توان مصرف نمود.

نسخه دیگر

گل مختوم 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
کهربا 5 گرم
بسد (ریشه مرجان) 5 گرم
زاج سوخته 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
نرم کوبیده با آب میل نمایند (روزی سه قاشق مرباخوری)