فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خونریزی (شربت انجبار)

ریشه انجبار 20 گرم
صندل سرخ و سفید 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روز چهار قاشق مرباخوری این داروها مقوی معده، مؤثر بر کار کبد از بین برنده اسهال خونی و نیز ضد خونریزی عمومی است.

نسخه ضد خونریزی عمومی

گل ارمنی 10 گرم نرم کوبیده در آب خرفه حل کرده مصرف نمایند (خرفه را باید جوشانده آب آنرا بگیرند روزی چهار قاشق مرباخوری)

نسخه ضد خونریزی

گل مختوم با آب بارهنگ و کهربا یا آب برگ خرفه و گل ارمنی و آب عصی الراعی (سرخ مرز) دهند و در آب خوراکی روزانه بیمار، صمغ عربی، طباشیر، گل ارمنی و شادنه اضافه نمایند از این داروها از هر یک 10 گرم انتخاب کرده نرم کوبیده روزی 5/7 گرم، هر دفعه 5/2 گرم می توان مصرف نمود.