فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فرمول قرص ضد خونریزی (نفث الدم)

کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
کهربا 5 گرم
شادانه (شادنج) 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب گلاب خمیر کرده قرصهائی به اندازه نخود تهیه کرده و در سایه بخشکانند، روزی شش قرص (2 عدد صبح و ظهر و شب)

نسخه ضد خونریزی (شربت انجبار)

ریشه انجبار 20 گرم
صندل سرخ و سفید 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روز چهار قاشق مرباخوری این داروها مقوی معده، مؤثر بر کار کبد از بین برنده اسهال خونی و نیز ضد خونریزی عمومی است.

نسخه ضد خونریزی عمومی

گل ارمنی 10 گرم نرم کوبیده در آب خرفه حل کرده مصرف نمایند (خرفه را باید جوشانده آب آنرا بگیرند روزی چهار قاشق مرباخوری)