فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر که برای خونریزی عمومی نافع است

شاه دنج (جسمی است سخت مانند سنگ که بایستی نرم کوبیده شود غیر از شاه دانه معمولی است) 10 گرم پس از نرم کوبیده شدن با آب ریحان کوهی (بادروج) یا بارهنگ آمیخته بنوشد برگ خرفه و آب خیار بهتر است، آب نعناع مفید بوده یا شکوفه گشنیز 10 گرم به آب سرد صبح و شام میل کنند که این خیلی مؤثر است.

فرمول قرص ضد خونریزی (نفث الدم)

کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
کهربا 5 گرم
شادانه (شادنج) 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب گلاب خمیر کرده قرصهائی به اندازه نخود تهیه کرده و در سایه بخشکانند، روزی شش قرص (2 عدد صبح و ظهر و شب)

نسخه ضد خونریزی (شربت انجبار)

ریشه انجبار 20 گرم
صندل سرخ و سفید 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم کوبیده روز چهار قاشق مرباخوری این داروها مقوی معده، مؤثر بر کار کبد از بین برنده اسهال خونی و نیز ضد خونریزی عمومی است.