فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خونریزی بطور عموم

گل مختوم 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 20 گرم
کهربا 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در شربت سماق یا شربت رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری
کسانی که مبتلا به خونریزی از هر جای بدن می باشند بایستی از موارد زیر پرهیز نمایند تکلم زیاد آواز بلند، خشم و غضب، دیدن اشیاء خیلی سرخ، قرار گرفتن در حرارت شدید آفتاب و از خوردن صبر زرد، کرفس، کنجد، خرما، پنیر کهنه، عسل و شیرینی جات بپرهیزند و غذای سبک و زود هضم میل نمایند.

نسخه دیگر که برای خونریزی عمومی نافع است

شاه دنج (جسمی است سخت مانند سنگ که بایستی نرم کوبیده شود غیر از شاه دانه معمولی است) 10 گرم پس از نرم کوبیده شدن با آب ریحان کوهی (بادروج) یا بارهنگ آمیخته بنوشد برگ خرفه و آب خیار بهتر است، آب نعناع مفید بوده یا شکوفه گشنیز 10 گرم به آب سرد صبح و شام میل کنند که این خیلی مؤثر است.

فرمول قرص ضد خونریزی (نفث الدم)

کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
کهربا 5 گرم
شادانه (شادنج) 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب گلاب خمیر کرده قرصهائی به اندازه نخود تهیه کرده و در سایه بخشکانند، روزی شش قرص (2 عدد صبح و ظهر و شب)