فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خونریزیهای ریوی

خونریزیهای ریوی بیشتر مربوط به بیماری قلبی مثل تنگی میترال، سل، سرطان، کیست، هیداتیک، ضربه ها، آبسه های ریه و بیماریهای التهابی است بیشتر بیماریهای ریوی چون با سرفه توأم است اگر سرفه شدید باشد ممکن است از رگه های خون تا خون روی های بزرگ دیده شود گاهی به علت پاره شدن یکی از شرائین ریوی خونریزی آنچنان زیاد است که بیمار را تلف می نماید برای بند آوردن خونریزی های ریوی داروهای ضد خونریزی به کار برده می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
قرص کهربا، آب برگ ریحان کوهی، یا آب خرفه، یا آب بارهنگ، صمغ عربی، کتیرا، گل مختوم، گل سرخ از هر کدام 5/2 گرم نرم ساییده با شربتهای غابض مثل شربت انار شربت سماق حل کرده روزی چهار قاشق بزرگ بدهند در ابتدای خونریزی می توان از روزانه 5 گرم کندر به صورت نرم کوبیده با ماءالشعیر بکار برد بیمار می تواند صمغ عربی را کوبیده در دوغ گاو حل کرده میل نمایند مقدار 10 گرم صمغ در سه نوبت به مدت سه روز.

نسخه ضد خونریزی بطور عموم

گل مختوم 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 20 گرم
کهربا 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در شربت سماق یا شربت رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری
کسانی که مبتلا به خونریزی از هر جای بدن می باشند بایستی از موارد زیر پرهیز نمایند تکلم زیاد آواز بلند، خشم و غضب، دیدن اشیاء خیلی سرخ، قرار گرفتن در حرارت شدید آفتاب و از خوردن صبر زرد، کرفس، کنجد، خرما، پنیر کهنه، عسل و شیرینی جات بپرهیزند و غذای سبک و زود هضم میل نمایند.

نسخه دیگر که برای خونریزی عمومی نافع است

شاه دنج (جسمی است سخت مانند سنگ که بایستی نرم کوبیده شود غیر از شاه دانه معمولی است) 10 گرم پس از نرم کوبیده شدن با آب ریحان کوهی (بادروج) یا بارهنگ آمیخته بنوشد برگ خرفه و آب خیار بهتر است، آب نعناع مفید بوده یا شکوفه گشنیز 10 گرم به آب سرد صبح و شام میل کنند که این خیلی مؤثر است.