فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای برونشیت های مزمن (سرماخوردگی کهنه)

در اینجا برای حل شدن اخلاط و رقیق شدن محتویات برونشها و خالی شدن آنها، بهترین دارو جوشانده گل زوفا است.

نسخه ضد سرفه

مغز جلغوزه 10 گرم
مغز پسته 15 گرم
مغز بادام 15 گرم
تخم کتان مقشر 15 گرم
همه را نرم کوبیده با 40 گرم شکر روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
در هنگام گرفتگی صدا و خشونت آن از شربت های خنک مانند سه پستان و عناب و بنفشه و غیره استفاده نمایند. از عفونت های ریوی که تب و سرعت نبض و بر افروختگی بیمار و رنگی بودن ادرار در کار باشد اگر بیمار پر خون و دموی مزاج است مقداری خون فصد نمایند و شربت تمرهندی، شربت آلو، شربت شیرخشت، مغز فلوس تجویز نمایند و شربت زوفا، شربت بنفشه، مفید و کتیرا، صمغ عربی و آب به دانه و لعاب تخم خطمی و نبات چنانچه گفته شد روزی سه مرتبه میل نمایند و مرتباً لعاب اسپرزه بجای آن مصرف کنند حریره از مغز گندم، شکر و بادام کوبیده تناول کنند و آب سرد و غذاهای سرد مخصوصاً از غذاهای ترش بپرهیزند.
هنگامی که سینه بیمار به اصطلاح نپخته است و بیمار دارای سرفه های سخت و خشن بوده و اخلاط و ترشحات و برونش ها خارج نمی شود بهترین دارو شربت بنفشه و شربت زوفا می باشد.

خونریزیهای ریوی

خونریزیهای ریوی بیشتر مربوط به بیماری قلبی مثل تنگی میترال، سل، سرطان، کیست، هیداتیک، ضربه ها، آبسه های ریه و بیماریهای التهابی است بیشتر بیماریهای ریوی چون با سرفه توأم است اگر سرفه شدید باشد ممکن است از رگه های خون تا خون روی های بزرگ دیده شود گاهی به علت پاره شدن یکی از شرائین ریوی خونریزی آنچنان زیاد است که بیمار را تلف می نماید برای بند آوردن خونریزی های ریوی داروهای ضد خونریزی به کار برده می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
قرص کهربا، آب برگ ریحان کوهی، یا آب خرفه، یا آب بارهنگ، صمغ عربی، کتیرا، گل مختوم، گل سرخ از هر کدام 5/2 گرم نرم ساییده با شربتهای غابض مثل شربت انار شربت سماق حل کرده روزی چهار قاشق بزرگ بدهند در ابتدای خونریزی می توان از روزانه 5 گرم کندر به صورت نرم کوبیده با ماءالشعیر بکار برد بیمار می تواند صمغ عربی را کوبیده در دوغ گاو حل کرده میل نمایند مقدار 10 گرم صمغ در سه نوبت به مدت سه روز.