فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه پاک کننده سینه از اخلاط (مخلط)

گل زوفا 15 گرم
پودینه 5 گرم
ریشه ایرسا 15 گرم
تخم انجره 5 گرم
انیسون 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
به مدت 5 روز داروهای فوق را جوشانده صبح و عصر میل نمایند.

نسخه برای برونشیت های مزمن (سرماخوردگی کهنه)

در اینجا برای حل شدن اخلاط و رقیق شدن محتویات برونشها و خالی شدن آنها، بهترین دارو جوشانده گل زوفا است.

نسخه ضد سرفه

مغز جلغوزه 10 گرم
مغز پسته 15 گرم
مغز بادام 15 گرم
تخم کتان مقشر 15 گرم
همه را نرم کوبیده با 40 گرم شکر روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
در هنگام گرفتگی صدا و خشونت آن از شربت های خنک مانند سه پستان و عناب و بنفشه و غیره استفاده نمایند. از عفونت های ریوی که تب و سرعت نبض و بر افروختگی بیمار و رنگی بودن ادرار در کار باشد اگر بیمار پر خون و دموی مزاج است مقداری خون فصد نمایند و شربت تمرهندی، شربت آلو، شربت شیرخشت، مغز فلوس تجویز نمایند و شربت زوفا، شربت بنفشه، مفید و کتیرا، صمغ عربی و آب به دانه و لعاب تخم خطمی و نبات چنانچه گفته شد روزی سه مرتبه میل نمایند و مرتباً لعاب اسپرزه بجای آن مصرف کنند حریره از مغز گندم، شکر و بادام کوبیده تناول کنند و آب سرد و غذاهای سرد مخصوصاً از غذاهای ترش بپرهیزند.
هنگامی که سینه بیمار به اصطلاح نپخته است و بیمار دارای سرفه های سخت و خشن بوده و اخلاط و ترشحات و برونش ها خارج نمی شود بهترین دارو شربت بنفشه و شربت زوفا می باشد.