فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

موادیکه بیشتر باعث حساسیت می شوند (عبارتند از)

پولن گیاهان، غذاها، مواد شیمیائی، مواد فیزیکی، داروها، گردوغبار، پشم، کرک، پوست حیوانات، پرمرغ، درخت های خانگی مثل درخت گردو، حشره کشها، مبل و صندلی خانه، و بیشتر لوازم خانوادگی که دردسترس می باشد، حتی دیدن اشیاء باعث حملات آسمی شده است.
این نوع حساسیت که در مقابل عوامل خارجی به وجود می آید به نام آسم خارجی نامیده می شود گاهی شخص در مقابل ترشحات میکروبهای داخلی که در مجاری فوقانی تنفس و یا در مجاری تحتانی تنفس مثل ریه قرار دارند دچار آسم می شود.

علت پیدایش حمله آسمی

هیستامین داروئی است که مستقیماً روی جدار آلوئلها اثر کرده، باعث تنگ شدن آنها می شود و این ماده همان عاملی است که هنگام برخورد ماده آلرژی زا به بدن پیدا می شود.
درمان :
برای درمان آلرژی سه عامل مهم در دست می باشد:
1- معالجه سمتوماتیک یا علامتی
2- درمان حساسیت فرد
3- دادن ارمونهای آدرنوکورتیکوسترپ یا گلیکوکورتیکوئیدها (کورتیزن)
4- چون هیستامین باعث پیدایش حملات آسمی می شود لذا دادن داروهای ضد هیستامینی لازم است اپی نفرین خود نمی تواند باعث از بین بردن هیستامین شود لاکن عمل جداگانه ای را انجام می دهد تا اثر هیستامین که باعث اتساع عروق شده است را خنثی کند زیرا اپی نفرین باعث انقباض عروق می شود و یا اینکه اپی نفرین باعث انبساط ریه شده در صورتیکه هیستامین موجب تنگ شدن آن می گردد.

چرا حملات آسمی شروع می شود

عواملی که باعث تشدید و تجدید حملات آسم می شود عبارتند از:
تغییرات درجه حرارت و رطوبت محیط زندگی، بخارها، گازهای شیمیائی، رنگها، بوی واکسها و گازهای سمی و گردو غبار و غیره خستگی و ضعف شدید و کارهای طاقت فرسای باهیجان، تغییرات هورمونی داخلی، هیجانات و غم و غصه و برخوردهای روانی، برخورد آلرژیهای مکرر با بدن.
وجود کانون عفونی و عوامل ناشناخه دیگری هستند که همه اینها باعث تکرار علامت آسمی می گردند.
پیدا کردن عاملی اصلی آسم مشکل، لیکن عوامل زیر در پیدایش آن مؤثر است:
آسمی که در زمان شیرخوارگی پیدا می شود بیشتر زمینه آلرژی غذائی دارد.
تنگ نفسهائی که در سنین 10 تا 30 سالگی ظاهر می شود و مربوط به استنشاق مواد آلرژی زا می باشد. حساسیت هائی که از 45 سالگی به بالا می شود بیشتر در اثر عارضه عفونی است که مربوط به آسم داخلی است، مع ذالک در هر سنی ممکن است عوامل مختلفی باعث تنگ نفس شود، تنگ نفس یا آسمی که در فصل بهار پیدا می شود بیشتر در اثر پولن گیاهان است.
آسمهای زمستانه اکثر از عفونت سینوسها، حلق و ریه ها می باشد.
اگر به محض ورود در مکانی حمله آسم شروع شود مربوط به گردوغبار، گازها، بخارها، پشم، پر، کرک و پوست حیوانات و نظایر آن است.
عفونت دندانها، سینوسها، لوزه ها، حلق و برونش ها همه عوامل بزرگی در پیدایش آسم داخلی هستند، کانونهای عفونی خارج از دستگاه تنفسی نیز گاهی ممکن است باعث بروز حملات آسمی شوند.
درمان :
حملات آسمی حداکثر به درمان با اپی نفرین جواب می دهند لیکن اپی نفرین در فشارخونیها و پرکاری تیروئید یا بیماریهای قلبی بایستی با احتیاط به کار برده شود.
امینوفیلین و افدرین توأم با فنوباربیتوریک ها خیلی مؤثر است آنتی هیستامین ها خیلی مؤثر نیستند لیکن در کودکان شاید اثر بهتری را انجام دهند، توجه باید نمود که ترکیبات مرفینی در اسم برونشی بکار برده نشود زیرا خطرناک است.
داروهای آرام بخش مؤثر است، مسکن ها غیر از مرفین مفید است و مصرف یک داروی خواب آور در شب بی اثر نیست.
داروهای مسکن مربوطه را باید با احتیاط داد و نبایستی رفلکس سرفه را از کار انداخت زیرا جمع شدن اخلاط در برونش ها به تنگ نفسی می افزاید و بهتر است که از داروهای رقیق کننده و خلطآور استفاده شود.
کدوئین به مقدار کم و ئیدرات ترپین نیز مؤثر است.
کلر و پتاسیم به عنوان رقیق کننده خلط خیلی مؤثر و مفید است، بخور تنطور بنژون گاهی مؤثر واقع می شود، در آسمهای مزمن تنفس با اکسیژن لازم است خصوصاً اگر به مرحله سیانوز رسیده باشد داروهای متسع کننده برونشها به صورت ائیرسل (استنشاقی) در هنگام حملات حاد و سخت نافع است معالجه و درمان این بیماری با داروهای گیاهی اثرات نیکوئی داده است. زیرا داروهای انتخابی گیاهی همان خاصیت داروهای شیمیائی فوق را دارا می باشند و در بعضی موارد اثر شایان توجهی از معالجه با گیاهان دیده می شود.