فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آسم ریوی

عارضه ایست که در اثر تنگ شدن مجاری کوچک و برونشهای ریوی در اثر آلرژی یا در اثر ورم در بیماریهای عفونی ریه و یا هر عامل دیگری که بتواند باز و بسته شدن ریه ها را مختل سازد، بوجود می آید قبلاً در قسمت آلرژی عمل مواد آلرژی زا را متذکر شده ایم بیماری آسم در کسانیکه زمینه مساعد دارند پیدا می شود وارث در پیدایش آن بی تأثیر نیست این بیماران به محض برخورد به ماده حساسیت دهنده، تنگ نفس آنها شروع می شود. تنگ نفسهای آسماتیک در جوانها و کودکان بیشتر زمینه آلرژی و در بالغین و پیران علت عفونی دارد.

موادیکه بیشتر باعث حساسیت می شوند (عبارتند از)

پولن گیاهان، غذاها، مواد شیمیائی، مواد فیزیکی، داروها، گردوغبار، پشم، کرک، پوست حیوانات، پرمرغ، درخت های خانگی مثل درخت گردو، حشره کشها، مبل و صندلی خانه، و بیشتر لوازم خانوادگی که دردسترس می باشد، حتی دیدن اشیاء باعث حملات آسمی شده است.
این نوع حساسیت که در مقابل عوامل خارجی به وجود می آید به نام آسم خارجی نامیده می شود گاهی شخص در مقابل ترشحات میکروبهای داخلی که در مجاری فوقانی تنفس و یا در مجاری تحتانی تنفس مثل ریه قرار دارند دچار آسم می شود.

علت پیدایش حمله آسمی

هیستامین داروئی است که مستقیماً روی جدار آلوئلها اثر کرده، باعث تنگ شدن آنها می شود و این ماده همان عاملی است که هنگام برخورد ماده آلرژی زا به بدن پیدا می شود.
درمان :
برای درمان آلرژی سه عامل مهم در دست می باشد:
1- معالجه سمتوماتیک یا علامتی
2- درمان حساسیت فرد
3- دادن ارمونهای آدرنوکورتیکوسترپ یا گلیکوکورتیکوئیدها (کورتیزن)
4- چون هیستامین باعث پیدایش حملات آسمی می شود لذا دادن داروهای ضد هیستامینی لازم است اپی نفرین خود نمی تواند باعث از بین بردن هیستامین شود لاکن عمل جداگانه ای را انجام می دهد تا اثر هیستامین که باعث اتساع عروق شده است را خنثی کند زیرا اپی نفرین باعث انقباض عروق می شود و یا اینکه اپی نفرین باعث انبساط ریه شده در صورتیکه هیستامین موجب تنگ شدن آن می گردد.