نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

امراضی ریوی (سینه دردها)

آسم ریوی

عارضه ایست که در اثر تنگ شدن مجاری کوچک و برونشهای ریوی در اثر آلرژی یا در اثر ورم در بیماریهای عفونی ریه و یا هر عامل دیگری که بتواند باز و بسته شدن ریه ها را مختل سازد، بوجود می آید قبلاً در قسمت آلرژی عمل مواد آلرژی زا را متذکر شده ایم بیماری آسم در کسانیکه زمینه مساعد دارند پیدا می شود وارث در پیدایش آن بی تأثیر نیست این بیماران به محض برخورد به ماده حساسیت دهنده، تنگ نفس آنها شروع می شود. تنگ نفسهای آسماتیک در جوانها و کودکان بیشتر زمینه آلرژی و در بالغین و پیران علت عفونی دارد.

موادیکه بیشتر باعث حساسیت می شوند (عبارتند از)

پولن گیاهان، غذاها، مواد شیمیائی، مواد فیزیکی، داروها، گردوغبار، پشم، کرک، پوست حیوانات، پرمرغ، درخت های خانگی مثل درخت گردو، حشره کشها، مبل و صندلی خانه، و بیشتر لوازم خانوادگی که دردسترس می باشد، حتی دیدن اشیاء باعث حملات آسمی شده است.
این نوع حساسیت که در مقابل عوامل خارجی به وجود می آید به نام آسم خارجی نامیده می شود گاهی شخص در مقابل ترشحات میکروبهای داخلی که در مجاری فوقانی تنفس و یا در مجاری تحتانی تنفس مثل ریه قرار دارند دچار آسم می شود.