نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه دیگر

قدامه شیرازی 10 گرم
تخم کتان 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
سه پستان 5 گرم
همه را مخلوط کره 5 قسمت نمائید، هر قسمت را با یک لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند.

نسخه دیگر

انجیر 10 گرم
مویز 10 گرم
ریشه خطمی 20 گرم
جوشانده سه روز صبح ناشتا و شب میل کنند.

نسخه دیگر که خیلی مؤثر است

به دانه 5 گرم
تخم کتان 10 گرم
کتیرا 5 گرم
قدامه شیرازی 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
مصطکی 5 گرم
مغز تخم کدو 25 گرم
مغز تخم خربزه 25 گرم
همه را نرم کوبیده هر دفعه یک قاشق غذاخوری در آب جوش حل کرده پس از دو ساعت که لعاب آنها ظاهر شد با شکر یا نبات میل نمایند. (روزی سه مرتبه)
خوردن نشاسته با شیر چند روزی صبح ناشتا، اثرات خوبی در باز شدن صدا دارد.