فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گرفتگی صدا در اثر سرماخوردگی

گل رنگ (10 گرم) جوشانده صبح و عصر میل شود.

نسخه دیگر

قدامه شیرازی 10 گرم
تخم کتان 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
سه پستان 5 گرم
همه را مخلوط کره 5 قسمت نمائید، هر قسمت را با یک لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند.

نسخه دیگر

انجیر 10 گرم
مویز 10 گرم
ریشه خطمی 20 گرم
جوشانده سه روز صبح ناشتا و شب میل کنند.