فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان ساده

از جوشانده 10 گرم تخم شنبلیله 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده شود و نیز خوردن جوشانده شاخه های کلم و جویدن سیر مفید است، لعاب اسپرزه را هم غرغره نموده و هم میل نمایند.

گرفتگی صدا در تعقیب گریپ

نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل پنیرک 10 گرم
خارخسک 15 گرم
مغزناخنک 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
صبح و عصر از جوشانده این داروها میل نمایند و هم میتوان از آن بصورت غرغره بکار برد از ماءالشعیر به جای آب و از نشاسته و مغز بادام و شیر به صورت غذا می توان استفاده کرد.

نسخه دیگر

ریشه شیرین بیان 25 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
ریشه خطمی 10 گرم
گل پنیرک 5 گرم
گل حلوا 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
اول بایستی ریشه شیرین بیان و کاسنی را کوبیده بقیه داروها را نیم کوب کرده اضافه نمایند شش روز صبح و عصر جوشانده میل کنند.