فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گرفتگی صدا

در تعقیبب فریادهای بلند و تکرار کلمات به مدت زیاد، و همچنین در اثر سرماخوردگی ها بیشتر اوقات صدا به علت تورم طناب های صوتی کلفت و خشن و بم می شود و گاهی صدای بیمار به کلی قطع می گردد و در اینجا بایستی بیمار از حرف زدن بلند و فریاد کشیدن و خوردن چیزهای سرد و ترش و محرک کاملاً خودداری نماید و بیشتر از مایعات گرم و آش جو، سوپ جو، و کدو و گوشت مرغ و غیره استفاده کند. عوامل زیادی باعث گرفتگی صدا می شود که بایستی به وسیله پزشک تشخیص داده شود.

درمان ساده

از جوشانده 10 گرم تخم شنبلیله 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده شود و نیز خوردن جوشانده شاخه های کلم و جویدن سیر مفید است، لعاب اسپرزه را هم غرغره نموده و هم میل نمایند.

گرفتگی صدا در تعقیب گریپ

نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل پنیرک 10 گرم
خارخسک 15 گرم
مغزناخنک 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
صبح و عصر از جوشانده این داروها میل نمایند و هم میتوان از آن بصورت غرغره بکار برد از ماءالشعیر به جای آب و از نشاسته و مغز بادام و شیر به صورت غذا می توان استفاده کرد.