فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان در بیمارانی که مبتلا به تب می باشند.

گل بنفشه 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
خارخسک 10 گرم
مغزناخنک 5 گرم
سه پستان 5 گرم
گل پنیرک 5 گرم
پس از نیم کوب کردن بر حسب سن بیمار از 5 تا 1 گرم دارو را در یک لیوان آب جوش حل کرده پس از چند ساعت که دارو خیس خورد جوشانده هر چهار ساعت نصف استکان بدهند.

گرفتگی صدا

در تعقیبب فریادهای بلند و تکرار کلمات به مدت زیاد، و همچنین در اثر سرماخوردگی ها بیشتر اوقات صدا به علت تورم طناب های صوتی کلفت و خشن و بم می شود و گاهی صدای بیمار به کلی قطع می گردد و در اینجا بایستی بیمار از حرف زدن بلند و فریاد کشیدن و خوردن چیزهای سرد و ترش و محرک کاملاً خودداری نماید و بیشتر از مایعات گرم و آش جو، سوپ جو، و کدو و گوشت مرغ و غیره استفاده کند. عوامل زیادی باعث گرفتگی صدا می شود که بایستی به وسیله پزشک تشخیص داده شود.

درمان ساده

از جوشانده 10 گرم تخم شنبلیله 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده شود و نیز خوردن جوشانده شاخه های کلم و جویدن سیر مفید است، لعاب اسپرزه را هم غرغره نموده و هم میل نمایند.