فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خناق یا خروسک

این بیماری بیشتر در کودکان و شب هنگام پیش می آید و باعث وحشت اطرافیان بیمار می گردد زمانی که حالت بیمار رو به وخامت می گراید بایستی هر چه زودتر به پزشک مراجعه شود زیرا خطر خفه شدن در کار است. لاکن در خروسکهای ساده و بدون تب و تورم خارجی گلو، داروی زیر مؤثر است.
بابونه شیرازی 5 گرم
فلوس 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
جومقشر 10 گرم
گل بنفشه 5 گرم
این داروها را پنج قسمت کرده پس از جوشانده روزی 4 نصف استکان بدهند.
مالیدن عسل از داخل در حلق مؤثر است داروهائیکه از راه خوراکی و یا طریق غرغره به کار می رود بایستی نیم گرم باشد.

درمان در بیمارانی که مبتلا به تب می باشند.

گل بنفشه 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
خارخسک 10 گرم
مغزناخنک 5 گرم
سه پستان 5 گرم
گل پنیرک 5 گرم
پس از نیم کوب کردن بر حسب سن بیمار از 5 تا 1 گرم دارو را در یک لیوان آب جوش حل کرده پس از چند ساعت که دارو خیس خورد جوشانده هر چهار ساعت نصف استکان بدهند.

گرفتگی صدا

در تعقیبب فریادهای بلند و تکرار کلمات به مدت زیاد، و همچنین در اثر سرماخوردگی ها بیشتر اوقات صدا به علت تورم طناب های صوتی کلفت و خشن و بم می شود و گاهی صدای بیمار به کلی قطع می گردد و در اینجا بایستی بیمار از حرف زدن بلند و فریاد کشیدن و خوردن چیزهای سرد و ترش و محرک کاملاً خودداری نماید و بیشتر از مایعات گرم و آش جو، سوپ جو، و کدو و گوشت مرغ و غیره استفاده کند. عوامل زیادی باعث گرفتگی صدا می شود که بایستی به وسیله پزشک تشخیص داده شود.