فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دراز شدن زبان کوچک

در این بیماری که زبان کوچک بزرگ شده و مزاحم بیمار می شود و مرتباً حالت تهوع ایجاد می کند درمان زیر مؤثر است.
نسخه :
اسپرزه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
به دانه 5 گرم
در آب جوش حل کرده و مرتباً غرغره نمایند.

خناق یا خروسک

این بیماری بیشتر در کودکان و شب هنگام پیش می آید و باعث وحشت اطرافیان بیمار می گردد زمانی که حالت بیمار رو به وخامت می گراید بایستی هر چه زودتر به پزشک مراجعه شود زیرا خطر خفه شدن در کار است. لاکن در خروسکهای ساده و بدون تب و تورم خارجی گلو، داروی زیر مؤثر است.
بابونه شیرازی 5 گرم
فلوس 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
جومقشر 10 گرم
گل بنفشه 5 گرم
این داروها را پنج قسمت کرده پس از جوشانده روزی 4 نصف استکان بدهند.
مالیدن عسل از داخل در حلق مؤثر است داروهائیکه از راه خوراکی و یا طریق غرغره به کار می رود بایستی نیم گرم باشد.

درمان در بیمارانی که مبتلا به تب می باشند.

گل بنفشه 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
خارخسک 10 گرم
مغزناخنک 5 گرم
سه پستان 5 گرم
گل پنیرک 5 گرم
پس از نیم کوب کردن بر حسب سن بیمار از 5 تا 1 گرم دارو را در یک لیوان آب جوش حل کرده پس از چند ساعت که دارو خیس خورد جوشانده هر چهار ساعت نصف استکان بدهند.