فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمانی که عقیده دارند به وسیله آن از سرطانی شدن جلوگیری می نمایند.

آب برگ کاهو، آب برگ گشنیز، مرتباً غرغره کرده و در دهان نگهدارند و پس از خسته شدن خارج نمایند. اگر مزمن و سفت و سخت شده باشد آنغوزه را در عسل حل کرده روی لوزه ها بمالند.

دراز شدن زبان کوچک

در این بیماری که زبان کوچک بزرگ شده و مزاحم بیمار می شود و مرتباً حالت تهوع ایجاد می کند درمان زیر مؤثر است.
نسخه :
اسپرزه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
به دانه 5 گرم
در آب جوش حل کرده و مرتباً غرغره نمایند.

خناق یا خروسک

این بیماری بیشتر در کودکان و شب هنگام پیش می آید و باعث وحشت اطرافیان بیمار می گردد زمانی که حالت بیمار رو به وخامت می گراید بایستی هر چه زودتر به پزشک مراجعه شود زیرا خطر خفه شدن در کار است. لاکن در خروسکهای ساده و بدون تب و تورم خارجی گلو، داروی زیر مؤثر است.
بابونه شیرازی 5 گرم
فلوس 5 گرم
گل خطمی 5 گرم
جومقشر 10 گرم
گل بنفشه 5 گرم
این داروها را پنج قسمت کرده پس از جوشانده روزی 4 نصف استکان بدهند.
مالیدن عسل از داخل در حلق مؤثر است داروهائیکه از راه خوراکی و یا طریق غرغره به کار می رود بایستی نیم گرم باشد.