فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان دیگر که بیشتر بصورت خوراکی مصرف می شود.

لعاب تخم شنبلیله 10 گرم
لعاب تخم کتان 10 گرم
لعاب تخم مرو 2 گرم
کتیرا 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
تخم خطمی 5 گرم
قدامه شیرازی 5 گرم
همه را نرم کوبیده با کمی نبات سائیده روزی چهار قاشق مرباخوری در نصف لیوان آب جوش حل کرده پس از لعاب دادن میل شود.

درمانی که عقیده دارند به وسیله آن از سرطانی شدن جلوگیری می نمایند.

آب برگ کاهو، آب برگ گشنیز، مرتباً غرغره کرده و در دهان نگهدارند و پس از خسته شدن خارج نمایند. اگر مزمن و سفت و سخت شده باشد آنغوزه را در عسل حل کرده روی لوزه ها بمالند.

دراز شدن زبان کوچک

در این بیماری که زبان کوچک بزرگ شده و مزاحم بیمار می شود و مرتباً حالت تهوع ایجاد می کند درمان زیر مؤثر است.
نسخه :
اسپرزه 10 گرم
گل خطمی 10 گرم
به دانه 5 گرم
در آب جوش حل کرده و مرتباً غرغره نمایند.