فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیلان یا آب ریزش دهان

در حرارت و رطوبت معده و وقت خالی بودن شکم یا کم کردن غذا زیاد می شود و در زمان سیری کمتر می گردد.
درمان :
آب غوره آب انار نوشند و 5 گرم برگ کاسنی را با 50 سانتی گرم نمک نیم کوب کرده کفله نمایند.
نسخه :
سماق 10 گرم
عدس 20 گرم
گل سرخ 10 گرم
برگ توت 20 گرم
همه را نیم کوب کرده به مدت 5 روز مضمضه نمایند.
و روزانه با خوردن اطریفل صغیر مداومت نمایند و در هنگامی که ضعف معده و سردی و بلغم غالب باشد درمان را با ایارج فیقرا ادامه باید داد و از جوشانده تخم ترب تخم شبت و ریشه شیرین بیان کوبیده در عسل ریخته روزانه استفاده نموده یا انیسون، مصطکی را نرم کوبیده در گل قند حل کرده تجویز نمایند.
خردل 2 گرم قند، 20 گرم درهم سائیده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند، کندر یا مصطکی بجوند اگر بیمار طفل باشد آقاقیا را در سنکنجبین حل کرده در دهان بمالند و بالغین می توانند کنجد بو داده را با شکر آمیخته هر شب وقت خواب یک قاشق مرباخوری میل کنند.
نسخه :
تخم کرفس 10 گرم
تخم زردک 15 گرم
تخم شبت 15 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
عسل 250 گرم
داروهای فوق را نرم کوبیده در عسل ریخته بسرشند روزی سه قاشق مرباخوری.
این فرمول مقوی معده خوشبو کننده دهان، هضم کننده غذا و بادشکن و از بین برنده بلغم و مفید برای بواسیر و سردی سیلان آب دهان و قاتل کرم شکم و پاک کننده مثانه از رسوبات است.

برطرف کننده بوی بد دهان

انیسون یا بابونه یا بادرنجویه را به صورت مضمضه با سرکه یا پوست بالنگ، سنبل الطیب، قرنفل، جوز هندی، نارمشگ، کبابه چینی، زنجیل، بسبابه و سعد کوفی را کوبیده قرص ساخته بمکند (از هر کدام 10 گرم روزی 3 قرص).
بوی سیر و غیره از دهان را به وسیله جویدن یک داروی بودار مثل میخک، جوز هندی و قهوه و حتی چای می توان برطرف کرد.

داروهائی که بوی نامطبوع دهان را زایل می کنند.

باقلا و عدس بو داده، سداب و گشنیز و برگ توت و پودینه، زرنباد، بادیان هر یک از آنها را به تنهائی یا با هم باید جوید و آب آنرا فرو برد.